ดร.อุษา สมนึก ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป หน่วยงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด
เป็นตัวแทนขึ้นรับประกาศจากการนำผลิตภัณฑ์กระสอบขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์